കമ്പ്യൂട്ടര്‍ തെളിവുകള്‍ നശിപ്പിക്കാം

ഹാർഡ് ഡിസ്കുകളിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും ഡിലീറ്റ് ആയിപോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തു ചെയ്യും ? ഡിലീറ്റ് ആയിപ്പോയ എല്ലാം തന്നെ ഹാർഡ് ഡിസ്കുകളിൽ നിന്നൊ മറ്റേതൊരു സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസുകളിൽ നിന്നൊ റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും . എന്നാല്

ബി.ജെ.പി. വെബ്സൈറ്റ് ഇന്ത്യന്‍ അനോണിമസ് ഹാക്കര്‍മാര്‍ ഡിഫേസ് ചെയ്തു.

ബി.ജെ.പി. വെബ്സൈറ്റ് ഇന്ത്യന്‍ അനോണിമസ് ഹാക്കര്‍മാര്‍ ഡിഫേസ് ചെയ്തു. India here is what we have to say to you : bjp.org DEFACED. #OpIndia #OccupyIndia #IndiaRise— AnonOpsIndia (@opindia_revenge)

ഏജന്റ് ജാദുവിനെ പേടിക്കണോ..?

നിങ്ങള്‍ അനോണിമസ്‌ ആയി ഫിലിം ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാനും അപ്‌ലോഡ്‌ ചെയ്യാനും കഴിയും.. http://torrentfreak.com/5-ways-to-download-torrents-anonymously-100819/ അലെങ്കില്‍ ടോര്രെന്റ്റ്ഫ്ലകസ് പോലെയുള്ള സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉപയോഗിക്കു torrentflux.com/. പിന്നെ ഒരു പേടിയും പേടിക്കാതെ സിനിമ അപ്‌ലോഡ്‌ ചെയ്യാന്‍ പറ്റിയ ഒരു