വിന്‍ഡോസ്‌ 7 ഉപയോഗിച്ച് വൈഫൈ പാസ്സ്‌വേര്‍ഡ്‌ ഹാക്കിംഗ്

വൈഫൈ പാസ്സ്‌വേര്‍ഡ്‌ ഹാക്കിംഗ് സാധാരണയായി കാളി ലിനക്സ്‌ അല്ലെങ്കില്‍ ബാക്ക് ട്രാക്ക് വെച്ചാണ്‌ ചെയ്യാറ് എന്നാല്‍ കാളി ലിനക്സ്‌ ബാക്ക്ട്രാക്ക് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാനും അത് എങ്ങനെയാ ഉപയോഗിക്കാ എന്ന് അറിയാത്തവര്‍ക്കും ഈ വൈഫൈ പാസ്സ്‌വേര്‍ഡ്‌

ഹാക്കിംഗ് വിന്‍ഡോസ്‌ 8

ഹാക്കിംഗ് എന്നാല്‍ ഒരു കലയാണ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാള്‍ നല്ലത് ഹാക്കിംഗ് അത് ഒരു സംഭവമാണ് എന്നാണ്. എല്ലാവര്ക്കും ഇഷ്ട്ടമാണ് ഒരാളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്തുക എന്നത്. അയാള്‍ അറിയാതെ തന്നെ അയാളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്തുക